Talentenklassen
Onze Talentenklassen stimuleren talentvolle leerlingen (en ouders) bij hun schoolloopbaan, ontwikkeling en het stellen van hogere doelen. Wij werken sinds 2013 met een vijftal voortgezet onderwijsscholen succesvol samen aan de talentontwikkeling van leerlingen uit groep 8 wiens talent onbenut is gebleven. Kansengelijkheid is het uitgangspunt voor dit ideële project.

Welke kinderen komen in aanmerking voor deelname?
Door (thuis)omstandigheden is het voor de kinderen die deelnemen aan onze Talentenklassen niet vanzelfsprekend dat ze naar het hoger voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. Het gaat hier om talentvolle, gemotiveerde leerlingen die breed geïnteresseerd zijn en goed scoren op rekenen, maar niet op taal (begrijpend lezen, woordenschat) en culturele ontwikkeling. Ze hebben overduidelijk het niveau voor gymnasiaal of havo/atheneum onderwijs,  maar hebben ondersteuning en wat extra lessen nodig om daadwerkelijk naar het hoger onderwijs door te kunnen stromen.

Doelstelling
Ons project Talentenklassen biedt leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, kennis te maken met het hoger middelbaar onderwijs en de opleiding te volgen die aansluit op hun mogelijkheden. Ze worden zo in staat gesteld hun talenkennis en algemene ontwikkeling te vergroten, wat een belangrijk fundament vormt voor het hoger middelbaar onderwijs. Het uiteindelijke doel van dit project is om leerlingen uit groep 8 zodanig toe te rusten dat zij de juiste vervolgopleiding kunnen kiezen en een succesvolle schoolloopbaan doorlopen.

INHOUD PROGRAMMA
Het project Talentenklassen bestaat uit 3 onderdelen: taaleducatie, cultuureducatie en ouderbetrokkenheidstraining:

  • Taaleducatie:
    Leerlingen van groep 8 krijgen 30 woensdagmiddagen les op een bij de Talentenklassen betrokken vo-school. Ze krijgen de kans om kennis te maken met het voortgezet onderwijs, hun taalkennis te verbeteren en hun algemene ontwikkeling te vergroten. De extra taallessen (waaronder begrijpend lezen, woordenschat, ontleden, spellen en het samenvatten van teksten uit de actualiteit) worden eventueel aangevuld met rekenlessen, Griekse mythologie en oefenen met Nieuwsbegrip XL. De lessen worden gegeven door leerkrachten van de betreffende middelbare school.
  • Cultuureducatie:
    Het cultuureducatieve programma is een belangrijk onderdeel van het project Talentenklassen, erop gericht om kinderen en hun ouders/verzorgers kennis te laten maken met verschillende kunst- en cultuurvormen. Het programma bestaat enerzijds uit minimaal 5 buitenschoolse (weekend)activiteiten voor leerlingen en ouders (bijvoorbeeld bezoeken aan theaters/musea). Anderzijds bestaat het programma uit debatlessen op de woensdagmiddagen. Debatteren is bevorderlijk voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van primair onderwijsleerlingen en vormt daarmee een belangrijke pijler van ons programma. Leerlingen leren vaardigheden zoals: standpunten vanuit verschillende kanten bekijken, overtuigend spreken, beargumenteren, goed luisteren en het zich verdiepen in de mening van een ander. Daarnaast vergroot debatteren het zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen, en bevordert het de omgang met stress en hoge verwachtingen. De leerlingen van de talentengroepen oefenen met debatteren op woensdagmiddaglessen op de middelbare scholen. Ze kunnen het geleerde in de praktijk brengen door deelname aan Het Onderling Talentenklassen Debat. Finalisten van dit debattoernooi mogen deelnemen aan het Landelijke Debattoernooi Basisscholen in Den Haag. Ter voorbereiding van dit toernooi volgen de ze drie workshops presentatietechnieken bij de Hogeschool Inholland.
  • Ouderbetrokkenheidstraining:
    Om succesvol te zijn op school hebben kinderen hun ouders nodig. Sezer heeft een programma ontwikkelt dat ouders helpt hun kinderen te stimuleren en ondersteunen in hun schoolloopbaan (planning, discipline, motivatie, zelfvertrouwen). De training biedt ouders hulp bij de opvoeding van pubers en informeert hen over het systeem, de regels en de normen en waarden van de nieuwe school. Ook proberen we de thuis- en schoolsituatie met elkaar te verbinden. Dit onderdeel bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur op een doordeweekse avond; de 10 trainingen zijn opgebouwd rond 4 belangrijke thema’s: steunen, stimuleren, inspireren en motiveren. We streven ernaar om ouders nieuwe vaardigheden aan te leren en nieuwe inzichten te laten opdoen. Hiermee worden zij in staat gesteld hun kind goed te ondersteunen bij het schoolwerk en in de verdere ontwikkeling. Daarnaast vormen deze bijeenkomsten een mooie gelegenheid voor ouders om andere (nieuwe) ouders te leren kennen.

Resultaten
Sezer wil zoveel mogelijk leerlingen plaatsen binnen hoger voortgezet onderwijs. Het programma heeft zijn vruchten afgeworpen: het merendeel van de deelnemende leerlingen krijgt in groep 8 een hoger eindadvies dan oorspronkelijk in groep 7. De resultaten zijn het best te meten en te zien bij leerlingen uit de eerste lichting Talentenklassen, het schooljaar 2013-2014. Vier jaar na dato (2018), volgt 70% van de eerste lichting leerlingen les op het hoogst haalbare middelbaar onderwijs: 32 van de 46 leerlingen volgt het gymnasium of atheneum.

Welke scholen doen mee?
De deelnemende voortgezet onderwijsscholen aan dit project zijn: het Erasmiaans Gymnasium, het Marnix Gymnasium, het Lyceum Kralingen, het Melanchthon Schiebroek en OSG Hugo de Groot.

Overige samenwerkingspartners
Dit wordt georganiseerd en uitgevoerd i.s.m. het Museum Rotterdam, Hofplein Rotterdam, Codarts, Hogeschool Inholland en de Stichting Nederlands Debat Instituut. Leren debatteren maakt deel uit van het cultuureducatieve programma.

Belangstelling?
Wanneer u belangstelling heeft voor dit programma of hier meer over wil weten, kunt u zich het best wenden tot Dinko Kajmovic, Programmamanager Sezer:
✉: dinko@sezer.nl
☎: 010-477 2727
📱: 06-4382 2755
Informatie over de Talentenklassen op onderwijs010: https://onderwijs010.nl/talentenklassen